Criteria voor instrumentkeuze

Het adviesschema voor instrumentkeuze is een hulpmiddel om op basis van verschillende criteria te bepalen welk instrument het meest geschikt is voor een bepaald project. De ruimtelijke structuur en de verkavelingssituatie van een gebied zijn daarbij uitgangspunten. Maar ook grondposities en grondmobiliteit zijn van belang. Daarnaast speelt het draagvlak bij bestuurders en belanghebbenden voor de doelrealisatie en voor het te kiezen instrument een rol.

De criteria voor instrumentkeuze hebben betrekking op complexiteit, noodzaak en urgentie. De complexiteit wordt in de eerste plaats bepaald door het aantal doelen dat moet worden gerealiseerd. Daarnaast speelt de oppervlakte waarvoor een functieverandering nodig is een rol. Zo kan er sprake zijn van een te realiseren oppervlakte voor waterberging of voor Natuurnetwerk Nederland. Ook de mate van vergroting van huis- en veldkavels maakt onderdeel uit van de complexiteit. Een ander aspect is het doelbereik: moet een gehele zone ecologisch worden ingericht of kan worden volstaan met stepping stones? Als laatste speelt de flexibiliteit van de locatie een rol. Moet een fietspad van A naar B worden aangelegd (flexibel tracé) of ligt het exacte tracé vast? Bij de criteria noodzaak en urgentie gaat het vooral om tijdsdruk en bestuurlijke ambitie.

Als op alle criteria hoog wordt gescoord, leidt het adviesschema tot wettelijke herverkaveling of onteigening. Een belangrijk verschil tussen deze twee instrumenten is dat onteigening doelrealisatie op een bepaalde plek mogelijk maakt, terwijl wettelijke herverkaveling de mogelijkheid biedt tot doelrealisatie voor een geheel gebied. Een onteigening voor bijvoorbeeld de aanleg van een weg leidt weliswaar tot realisatie van die weg, maar veroorzaakt tevens een versnipperd grondgebruik. Met een wettelijke herverkaveling kan een weg worden gerealiseerd en tegelijkertijd de verkaveling worden verbeterd. De instrumenten onteigening en wettelijke herverkaveling kunnen ook gecombineerd worden ingezet.

Direct regelen

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice van het Kadaster via 088-183 47 00 of het contactformulier.

Contact opnemen