Doorlooptijd inrichtingsplan

Gedeputeerde Staten overleggen met in ieder geval burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten en de dagelijkse besturen van de betrokken waterschappen over het inrichtingsplan en verwerken eventuele adviezen. Daarna wordt het inrichtingsplan ter inzage gelegd. Belanghebbenden in het betreffende gebied worden hierover tijdig ingelicht. De termijn van terinzagelegging is 6 weken. Gedurende deze 6 weken kunnen zienswijzen worden ingediend. Vervolgens kunnen betrokkenen worden gehoord, waarna het inrichtingsplan wordt vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de ingediende zienswijzen.

De doorlooptijd van het opstellen van een inrichtingsplan wordt vooral bepaald door de complexiteit van de inrichtingsopgave, de concreetheid van de opgave, de omvang van het gebied en het beschikbaar hebben van voldoende menskracht en financiële middelen. Bij een concrete niet te complexe inrichtingsopgave, waarbij duidelijk is welke maatregelen moeten worden genomen, is het mogelijk in 6 maanden tijd een inrichtingsplan op te stellen. Is de opgave complex en nog nauwelijks uitgewerkt, dan moet hier ongeveer 1 jaar voor worden uitgetrokken. De uitvoering kan dan starten na 1,5 tot 2 jaar. Rekening houdend met het instellen van beroep is de gemiddelde doorlooptijd naar schatting 2 tot 2,5 jaar.

Direct regelen

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice van het Kadaster via 088-183 47 00 of het contactformulier.

Contact opnemen