Onteigening op basis van RO

De onteigeningswet biedt mogelijkheden voor onteigening op basis van in de wet opgenomen onteigeningstitels. Deze titels geven aan voor welke plannen of werken er onteigend kan worden. Zo kan er onteigend worden voor de aanleg van wegen en spoorwegen, het versterken van dijken en het realiseren van ruimtelijke plannen, maar ook voor het realiseren van inrichtingsplannen als bedoeld in de Wilg. Onteigening wordt gezien als de zwaarste vorm van overheidsingrijpen en wordt slechts bij uitzondering toegepast. Voorafgaand aan een onteigening zal altijd worden gepoogd de benodigde onroerende zaken op minnelijke basis te verwerven. Onteigening biedt zekerheid over realisatie ter plekke. Voor een integrale gebiedsaanpak is het instrument echter te beperkt, tenzij het gecombineerd met wettelijke herverkaveling wordt ingezet.

Direct regelen

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice van het Kadaster via 088-183 47 00 of het contactformulier.

Contact opnemen