Wettelijke herverkaveling

In een inrichtingsplan kan ook het instrument herverkaveling voorkomen. Via herverkaveling wordt een nieuwe kavelindeling tot stand gebracht. Daarbij worden de rechten van grondeigenaren en pachters vastgesteld en de nieuwe kavels toegedeeld. Op grond van de Wilg zijn Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor het vaststellen van inrichtingsplannen en dus ook voor herverkaveling. Voor de taken die betrekking hebben op landinrichting schakelen zij het Kadaster in. Het Kadaster voert in opdracht van onder andere de provincies al vele decennia (her)verkavelingen uit. Het is dé kennisorganisatie op het gebied van (her)verkaveling en de aangewezen partner om een verkaveling procesmatig en inhoudelijk te begeleiden.

Globaal processchema wettelijke herverkaveling met belangrijke mijlpalen.

Globaal processchema met belangrijke mijlpalen Lijst van rechthebbenden Ruilak t e V erst r ek k en opd r acht ui t v oe r en he r v er k a v eling Ui t v oe r en v an w er k en Besluit t ot he r v er k a v eling Ops t ellen ruilp l an V asts t ellen ruilp l an V asts t ellen lijst der geldelij k e r egelingen Ops t ellen lijst der geldelij k e r egelingen Inrichtingsplan P achtregistratie W enszitting Plan van t oedeling Ontwerp van ruilplan Ontwerp lijst der geldelijke regelingen Afre k ening

Een wettelijke herverkaveling komt tot stand door middel van een ruilplan. Een ruilplan wordt opgesteld door Gedeputeerde Staten of door een bestuurscommissie in opdracht van Gedeputeerde Staten. Uit het ruilplan volgt de toedeling van de kavels aan de belanghebbenden. Als het ruilplan eenmaal onherroepelijk vaststaat maakt een notaris de ruilakte op. Na inschrijving van de ruilakte in de openbare registers is de eigendomsoverdracht definitief.

Omdat een ruilplan kan leiden tot eigendomsovergang is een zorgvuldige voorbereiding en rechtsbescherming noodzakelijk. Onderdeel van de voorbereiding is dat alle belanghebbenden in de gelegenheid moeten worden gesteld om hun wensen voor wat betreft de toe te delen kavels kenbaar te maken. Verder is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent onder meer dat een ontwerp van het ruilplan ter inzage wordt gelegd en dat belanghebbenden hierover een zienswijze kunnen indienen. Daarna wordt het ruilplan vastgesteld. Tegen een vastgesteld ruilplan staat beroep open bij de rechtbank en vervolgens beroep in cassatie bij de Hoge Raad.

Het sluitstuk van een wettelijke herverkaveling is de financiële afrekening. Ten behoeve van de financiële afrekening wordt een zogenaamde lijst der geldelijke regelingen opgesteld. Ook hiervoor geldt dat deze lijst wordt opgesteld door Gedeputeerde Staten of door een bestuurscommissie in opdracht van Gedeputeerde Staten. Uit de lijst volgt wat iedere eigenaar financieel moet bijdragen aan de herverkaveling. Ook verrekeningen tussen eigenaren onderling als gevolg van de ruilingen komen op de lijst te staan. De voorbereiding van de lijst en de rechtsbescherming met betrekking tot de lijst is zoals beschreven bij het ruilplan, met dien verstande dat er – uiteraard – geen sprake is van een wenszitting.

Doorlooptijd van een wettelijke herverkaveling (indicatie voor een gebied van ongeveer 1000 hectare)

Doorlooptijd herverkavelingOpstellen ruilplanVaststellen ruilplanWenszittingPasseren ruilakteOpstellen lijst der geldelijke regelingenVaststellen lijst der geldelijke regelingen12345 jaar

Direct regelen

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice van het Kadaster via 088-183 47 00 of het contactformulier.

Contact opnemen