Keuze uit instrumenten

In het landelijk gebied liggen grote maatschappelijke opgaven, die om een gestructureerde aanpak vragen. Denk bijvoorbeeld aan het Natuurnetwerk Nederland. Dit vraagt om een gebiedsgerichte aanpak in combinatie met het verkrijgen van de benodigde gronden. Daarbij kan worden gekozen voor aankopen op vrijwillige basis van grond ter plekke, het kopen van grond in de omgeving en die via ruiling op de juiste plek brengen, of onteigening.

De bestaande situatie is bepalend voor de keuze: hoe ziet de bestaande ruimtelijke structuur van een gebied eruit, wat is de bestaande verkavelingssituatie en hoe staat het met de grondposities?

Adviesschema instrumentkeuze

Zoals u ook in de tekst onder “Criteria voor instrumentkeuze” kunt lezen, zijn de complexiteit en de noodzaak van de verkaveling veelal bepalend voor de methode, het instrument dat wordt gekozen om het doel te bereiken. Dit staat in het schema hieronder weergegeven.

Page 1 Created with Sketch. K eu z e w et t elij k e he r v er k a v eling of on t eigening op basis v an R O K eu z e in t eg r ale p l anmatige k a v elruil K eu z e sec t o r ale p l anmatige k a v elruil of aan k open op vri j willige basis t er plek k e Laag Gemiddeld Hoog L aag Gemiddeld Hoog Sectorale planmatige kavelruil Aankopen op vrijwillige basis ter plekke Integrale planmatige kavelruil Wettelijke herverkaveling Onteigening op basis van RO C omplexi t eit Ui t gangssituatie Nood z aak en u r gentie Instrument O v erstap indien doelrealisatie o n v oldoende lukt

Direct regelen

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice van het Kadaster via 088-183 47 00 of het contactformulier.

Contact opnemen