Privacy

Het Kadaster gaat zorgvuldig om met de privacy van alle personen die voorkomen in zijn registraties. In de wet is geregeld dat deze registraties openbaar zijn.

Wie zijn wij en wat doen we?

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (hierna: het Kadaster) is een zelfstandig bestuursorgaan en het hoofdkantoor is gevestigd te Apeldoorn.

Het Kadaster heeft als wettelijke taak een aantal registraties te beheren. Hieronder vallen onder meer de registraties van vastgoed, topografie, schepen en luchtvaartuigen. Naast informatie over zijn eigen registraties, verstrekt het Kadaster ook informatie uit registraties van andere partijen. Het Kadaster beheert voor hen zogenoemde Landelijke Voorzieningen. Het gaat dan onder meer om informatie over adressen en gebouwen, kabels en leidingen, en ruimtelijke plannen.

Bescherming persoonsgegevens

Het Kadaster gaat zorgvuldig om met de privacy van alle personen die voorkomen in zijn registraties. In de wet is geregeld dat deze registraties openbaar zijn. Het Kadaster gebruikt persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken. Bij het verzamelen, beheren en verstrekken van persoonsgegevens houdt het Kadaster zich aan de Kadasterwet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie met betrekking tot een persoon of leidt tot identificatie van een persoon. Bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een inkomen. Ook een e-mailadres is een persoonsgegeven. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat een uitgebreide uitleg over wat persoonsgegevens zijn.

Verwerken van persoonsgegevens

Op verschillende momenten of voor verschillende doeleinden verwerkt het Kadaster uw persoonsgegevens:

  • Heeft u een huis gekocht of bijvoorbeeld een schip laten registreren dan heeft het Kadaster uw gegevens opgenomen in de openbare registers en geregistreerd in de basisregistratie kadaster of in de registratie voor schepen. Het Kadaster verwerkt in deze situatie uw gegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op de pagina privacyverklaring rechthebbende leest u welke gegevens het Kadaster van u verwerkt.
  • Het Kadaster houdt voor verschillende bronhouders een landelijke voorziening. Wanneer u een fout ontdekt in de objectgegevens in een van de registraties, kunt u een terugmelding doen. Voor het doen en afhandelen van een terugmelding worden persoonsgegevens verwerkt.

Ten behoeve van de informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en leidingen (KLIC) verwerkt het Kadaster eveneens contactgegevens. Op de pagina privacyverklaring landelijke voorzieningen leest u welke gegevens het Kadaster verwerkt inzake de landelijke voorzieningen en KLIC.

  • Heeft u een product of dienst afgenomen van het Kadaster dan registreert het Kadaster uw gegevens om uw product of de dienst te leveren. Deze verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het Kadaster. Op de pagina privacyverklaring klanten leest u welke gegevens het Kadaster van u verwerkt.
  • Het Kadaster hecht veel waarde aan het werven en selecteren van het juiste personeel voor de juiste functies. Als u solliciteert bij het Kadaster of als u medewerker bent kunt u op de pagina privacyverklaring medewerkers lezen welke gegevens het Kadaster verwerkt als u (ex-) medewerker, sollicitant, inhuurkracht of uitzendkracht bent. Deze verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het Kadaster.

Website Kadaster

Voor deze website maakt het Kadaster gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De website van het Kadaster maakt gebruik van functionele cookies.

Bezoekers

Wanneer u een Kadastervestiging bezoekt wordt uw naam geregistreerd en evt. de naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkt zodat het Kadaster, bijv. in het geval van een calamiteit, weet wie zich in het gebouw bevindt. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en na een termijn van 215 dagen vernietigd.

De Kadastervestigingen worden o.a. beveiligd met beveiligingscamera’s. Bij betreding van het gebouw wordt u geattendeerd op aanwezigheid van camera’s. De beelden van de beveiligingscamera’s worden ter bescherming van onze medewerkers, bezoekers en eigendommen gebruikt en alleen in het kader van opsporings- en/of handhavingsdoeleinden met daartoe bevoegde instanties gedeeld. Wanneer u beveiligingsbeelden wilt inzien waarop u zelf staat, dient u een verzoek daartoe in te dienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het Kadaster. Meer hierover leest u op deze pagina onder de tussenkop ‘Heeft u vragen of klachten’. De beveiligingsbeelden kunnen maximaal 90 dagen worden bewaard, waarna ze automatisch worden overschreven.

Wanneer u als bezoeker gebruik maakt van ons WIFI netwerk worden uw identiteitsgegevens (naam, adres en woonplaats) geregistreerd zodat u toegang kunt krijgen tot het netwerk. Tevens wordt het door u gebruikte IP-adres geregistreerd. Ten behoeve van het WIFI netwerk wordt met u een gebruiksovereenkomst gesloten.  De voor het gebruik van het WIFI netwerk geregistreerde gegevens worden gemonitord in verband met het evt. oneigenlijk gebruik van het WIFI netwerk en alleen in het kader van opsporings- en/of handhavingsdoeleinden met daartoe bevoegde instantie gedeeld. De gegevens worden na een termijn van 1 jaar vernietigd.

Informatiebeveiliging

Het Kadaster beveiligt uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen.  Het Kadaster is ISO 27001 informatiebeveiliging gecertificeerd en volgt de beveiligingsrichtlijnen van de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR).

Uw rechten (rechten van betrokkene)

Op grond van de AVG heeft u rechten die u jegens het Kadaster kunt inroepen zodat u meer inzicht krijgt op welke wijze het Kadaster uw persoonsgegevens verwerkt. Wilt u weten welke persoonsgegevens het Kadaster van u verwerkt of bent u van mening dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn?  Op de pagina rechten van betrokkenen leest u welke rechten u kunt inroepen en op welke manier u dit kunt doen.

Heeft u vragen of klachten?

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Kadaster. U vindt onze contactinformatie op de contactpagina op onze website.

Het Kadaster heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Voor vragen over hoe het Kadaster met uw privacy omgaat, kunt u contact opnemen met de FG van het Kadaster via privacy@kadaster.nl. De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over het Kadaster in te dienen. Meer informatie hierover vindt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 088-1805250.

 

Direct regelen

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice van het Kadaster via 088-183 47 00 of het contactformulier.

Contact opnemen